O školeInformace pro veřejnost

Podle zákona č.106/99 Sb. o poskytování informací: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Mariánské náměstí 125, 68601 Uherské Hradiště, IČO 46254323, IZO 046254323, č. ú. 27131721/0100

Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:

 • Mariánské nám. 125, 68601, Uherské Hradiště (adresa pro doručování)
 • Tyršovo nám. 363, 686 01 Uherské Hradiště
 • Revoluční 747, 686 01 Uherské Hradiště
 • Staré Město, Rastislavova 1800 a Za Radnicí 1823, 686 03 Staré Město, tel.: 572 541 240, 734 422 729, vedoucí: Radim Snopek
  • Za Radnicí 182, 68603, Staré Město
 • Kunovice, Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice, tel.: 572 548 196, vedoucí: Mgr. Olga Strašáková
 • Buchlovice, Brněnská 16, 687 08 Buchlovice, tel.:  731 190 309, vedoucí: Josef Krystoň
 • Polešovice 600, 687 37 Polešovice, tel.: 608 777 237, vedoucí: Pavel Berka
 • Boršice 540, 68709, Boršice
 • Osvětimany 282, 68742, Osvětimany
 • Tupesy 112, 68707, Tupesy
 • Velehrad, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad

Zřizovatel:

 • Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín (v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., § 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb.)

ZUŠ hospodaří s finančními prostředky:

 • přijatými z rozpočtu zřizovatele, získanými vlastní hlavní činností a vlastní doplňkovou činností

Vedení školy:

 • ředitel: Mgr. Stanislav Nemrava, tel.: 572 551 489 , mobil: 603 573 495
 • statutární zástupce: Magdalena Uhrová, tel.: 572 551 489, mobil: 736 473 999
 • zástupce ředitele: Pavel Štulír, tel.: 572 551 489, mobil: 736 473 997
 • zástupce ředitele: Radmila Doskočilová, tel.: 572 551 489, mobil: 603 184 491

Kancelář školy:

 • ekonomka: Ing. Marta Vrágová, tel.: 572 551 489, mobil: 733 502 499
 • hospodářka: Irena Hartlová, tel.: 572 551 489, mobil: 736 473 998

Přijímací řízení:

 • předpokladem přijetí dítěte do ZUŠ jsou základní hudební, resp. výtvarné, taneční schopnosti, zájem o estetické činnosti a spolupráce se zákonnými zástupci dítěte

Nejdůležitější předpisy, kterými se ZUŠ řídí:

 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů
 • zákon č. 143/92 Sb. o platu
 • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 71/2005 Sb. o základní uměleckém vzdělávání
 • vnitřní směrnice a školní řád

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za předcházející školní rok je k nahlédnutí v kanceláři školy a na webových stránkách školy, a to každoročně od 1.11.

Přijímání, vyřizování podnětů nebo stížností a informace o škole zajišťuje kancelář školy. Odvolání proti rozhodnutí školy lze podat písemně do 15 dnů po doručení prostřednictvím ředitele ZUŠ na Krajský úřad Zlínského kraje.

Sazebník za poskytování informací

Mzdové náklady (60,-Kč za každou započatou hodinu), materiálové náklady (3,-Kč za každou stranu pořízené fotokopie nebo tisku A4, 20,-Kč za disk s informacemi), doručovací náklady (podle platného ceníku pošty). Informace pro zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků jsou bezplatné.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2018 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz