Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Školní řád Základní umělecké školy Uherské Hradiště vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1 ředitel školy. Školní řád je závazný pro všechny žáky ZUŠ Uherské Hradiště bez ohledu na formu studia.Účel školního řádu

Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití vyučovací doby tak, aby žáci dosáhli maxima odborné vyspělosti a získali vědomosti nezbytné pro jejich další společenské uplatnění v oboru, pro nějž se v průběhu vzdělávacího procesu připravují. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Všechna ustanovení tohoto školního řádu se vztahují na výuku uskutečňovanou na všech místech poskytování vzdělávání.

Školní řád je vyvěšen ve všech budovách, kde probíhá výuka ZUŠ Uh. Hradiště: Mariánské nám 125., 68601 Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 363, 686 01 Uherské Hradiště, Staré Město, Rastislavova 2214, 686 03, Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice, Brněnská 16, 68708 Buchlovice, Polešovice 600, Boršice 540, Osvětimany 282, Tupesy 112, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad a na webových stránkách www.zusuh.cz.


ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

I. Práva žáků

Žák má právo:

 • na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění
 • na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat
 • účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce, výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání
 • nadaní a mimořádně nadaní žáci na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, pokud prokáží předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní
 • na návrh učitele hlavního předmětu mohou být nadaní nebo mimořádně nadaní žáci ředitelem školy přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů, obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy
 • žák školy může být ředitelem ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolněn zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň se stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je požadován souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků s pořizováním a používáním fotodokumentace, videozáznamů, audiozáznamů pro potřeby:

 • dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení
 • propagační účely a prezentaci práce školy
 • sledování osobnostního vývoje žáků
 • publikování poznatků v odborných publikacích
 • dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo
 • zpracovávání vědeckých, diplomových a podobných prací

Pokud zletilý žák či zákonný zástupce žáka s těmito body nesouhlasí, obrátí se písemnou formou vždy na začátku daného školního roku (do konce října) na ředitele školy. Pokud tak neučiní a podepíše seznámení se ŠŘ v žákovském sešitě nebo dokumentu ve třídě obvyklém, je jeho stanovisko k výše uvedeným bodům kladné.

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., škola umožňuje přístup k veřejným dokumentům školy, a to vždy ve středu od 13.30 do 15.30 hodin v kanceláři č. 22. V případě kopírování dokumentu si škola účtuje poplatek ve výši 5,- Kč za jednu stránku formátu A4.

II. Práva zákonných zástupců (rodičů) a zletilých žák

Rodič má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání
 • po dohodě s pedagogem účastnit se výuky svého dítěte


III. Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Všichni žáci jsou povinni:

 • řídit se zásadami tohoto školního řádu
 • dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem
 • docházet do vyučování pravidelně a včas
 • nenarušovat výuku používáním mobilu
 • respektovat zákaz kouření v celém objektu školy na základě zákona č. 379/2005 Sb., Hlava II. §8 písmeno b
 • nosit si do výuky své pomůcky, přezouvat se a převlékat do pracovního oděvu, pokud k tomu mají určené místo (šatnu – žáci VO, TO, LDO)
 • do vyučování nosit požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy


Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

Všichni rodiče jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka
 • nepřítomnost žáka ve vyučování jsou rodiče povinni omluvit osobně, písemnou formou do žákovského sešitu nebo telefonicky či zprávou do e-mailu
 • v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání
 • nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem
 • respektovat zákaz kouření v celém objektu školy na základě zákona č. 379/2005 Sb., Hlava II. §8, písmeno b.Povinnosti zletilých žáků

Všichni zletilí žáci jsou povinni:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat svou nepřítomnost ve vyučování osobně, telefonicky či zprávou do e-mailu
 • v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu
 • nepřítomnost z předem známých důvodů omlouvat předem
 • respektovat zákaz kouření v celém objektu školy na základě zákona č. 379/2005 Sb., Hlava II. §8, písmeno b.


Školní matrika

Pro školní matriku jsou povinni zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci uvést tyto údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

 • jméno a příjmení žáka, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu a u zletilých žáků e mailové a telefonické spojení
 • u nezletilých žáků jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, e-mailové a telefonické spojení
 • základní, střední či jiná škola, kterou žák navštěvuje
 • údaje o předchozím uměleckém vzdělávání
 • zdravotní postižení včetně údajů o druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění
 • zdravotní způsobilost k základnímu uměleckému vzdělávání a zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání
 • sociální znevýhodnění, pokud je tento údaj nutné zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnout a má vliv na základní umělecké vzdělávání

E-mail zákonného zástupce či zletilého žáka bude využit pro následující účely:

 • komunikace mezi školou, jejími zaměstnanci, žáky a jejich zákonnými zástupci ohledně studia žáka v době prezenční i v případě distanční výuky
 • předpis školného a informace k jeho platbě
 • předpis půjčovného za hudební nástroje a informace k jeho platbě
 • informace o prospěchu žáka a informace o organizaci výuky
 • pozvánky na akce školy


Údaje uvedou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci na přihlášce do ZUŠ. Součástí školní matriky se stávají až při přijetí žáka do ZUŠ. Aktuální platnost údajů je na začátku každého školního roku ověřována a změny zaznamenává učitel hlavního předmětu. Při jakýchkoliv změnách údajů během školního roku jsou povinni zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci tyto změny bezodkladně oznámit učiteli hlavního předmětu.GDPR

Všechny osobní údaje jsou zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby, jejich zpracování je v souladu s nařízením parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a o pořizování a zveřejňování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí školy jsou na webových stránkách ZUŠ v sekci O škole.


IV. Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

 • vztahy žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy jsou založeny na základech demokracie, vzájemné úcty a respektu, partnerství, názorové toleranci a snášenlivosti, spravedlnosti a empatii
 • zájmem všech je vytváření pozitivního a kulturního prostředí, celoživotní učení, respektování individuality jedince, vzájemná zodpovědnost, dobrá komunikace a informovanost
 • pokud se zákonný zástupce nebude chovat k zaměstnanci školy při jednání slušně, může být toto jednání ze strany zaměstnance ukončeno

ČÁST DRUHÁ

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Organizace školy

Základní umělecká škola Uherské Hradiště je příspěvkovou organizací zřizovanou Zlínským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy. Ředitel jmenuje zástupce statutárního orgánu a další zástupce dle provozních potřeb a velikosti školy. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Organizace výuky

 • organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30, vyhláškou č. 71/2005 Sb.,o základním uměleckém vzdělávání, RVP ZUV č. j. 12 955/2010-22 s účinností od 1. 9. 2010 a ŠVP ZUŠ Uherské Hradiště s účinností od 1. 9. 2012 včetně pozdějších úprav a dalšími platnými školskými předpisy.

ZUŠ Uherské Hradiště zřizuje tyto obory:

 • hudební
 • výtvarný
 • taneční
 • literárně-dramatický
 • výuka je na škole organizována formou individuální, skupinové a kolektivní

1.Vyučování – prezenční

 • vyučování se řídí platným rozvrhem hodin
 • režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na celý školní rok a vychází z platných rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů
 • frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána platným rozvrhem hodin
 • pracovními místy jsou všechny učebny v budovách, které slouží výhradně pro ZUŠ a dále učebny základních škol, kde probíhá výuka ZUŠ
 • vzhledem k povaze vyučovaného předmětu může učitel použít vhodný
  a přiměřený fyzický kontakt s žákem
 • škola v souladu se školním vzdělávacím programem organizuje koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí, soutěže, přehlídky a další akce související s výchovně vzdělávací činností
 • na besídky, koncerty a další veřejné akce školy chodí žáci oblečeni přiměřeně k významu a době konání akce
 • žáci i jejich doprovod jsou přítomni do konce besídky, koncertu apod. a neruší svým předčasným odchodem ostatní účastníky
 • v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce


2.Vyučovací hodiny a přestávky  

 • vyučovací hodina trvá 45 minut
 • vyučovací hodiny jsou odděleny minimálně pětiminutovými přestávkami
 • jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat přestávka
 • učitel hlavního předmětu po dohodě s rodiči může v případě mladších žáků (1 – 3 ročník v hudebním oboru) výuku rozdělit na menší časové úseky (dle ŠVP) dvakrát týdně na 20 a 25 minut
 • na základě rozhodnutí ředitele může být výuka vyučována v blocích (dle ŠVP)
 • při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci způsobem vhodným k povaze vyučovaného předmětu
 • nepřijde-li učitel po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli


3.Vyučování – distanční

 • distanční způsob výuky vyhlásí ředitel školy na základě vyhlášení nouzového stavu či mimořádného opatření nebo nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • pedagog učí ze své třídy podle platného rozvrhu, pokud se se zákonným zástupcem či plnoletým žákem nedohodl jinak
 • pedagog je povinen o změně způsoby výuky informovat zákonného zástupce žáka i zletilého žáka
 • povinnost distančně se vzdělávat nemají žáci ZUŠ, jejich zapojení je na základě dobrovolnosti. Škola poskytne nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období a na základě školní komunikační platformy – video hovory na Google Meet
  s ohledem na individuální podmínky žáka (jeho zdravotní stav, zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, …)
 • cílem distanční výuky je, aby nikdo z žáků nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám
 • ředitel školy může svým rozhodnutím vzhledem k mimořádným situacím zrušit postupové komisionální zkoušky


4.Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

 • vstup žákům a jejich rodičům je umožněn pouze přes čip
 • žáci přichází do školy včas před začátkem vyučování; bezprostředně po skončení výuky žáci budovu školy opouští
 • učitel zodpovídá za bezpečnost žáků v době stanovené platným rozvrhem a v místech určených k výuce
 • svévolně opouštět školní budovy během vyučování není žákům dovoleno
 • o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně, všichni žáci dbají na ochranu svého zdraví a svoji bezpečnost
 • ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně; vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření
 • v budovách školy není dovoleno používat k přepravě kolečkové brusle ani koloběžku
 • kola a koloběžky se uschovávají mimo budovy, a to na místa k tomu určená – stojany na kola
 • cizí osoby se musí nahlásit komunikátorem u vchodu a po areálu školy se mohou pohybovat jen v doprovodu zaměstnanců školy


ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


 • škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů
 • škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům
  a institucím
 • ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí
 • bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu
  k právnické osobě, která vykonává činnost školy
 • žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního povinného předmětu
 • školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy, zápis se provede do třídní knihy
 • při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků; výjimku z tohoto počtu může stanovit
  s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy
 • při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem, bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě již 15 minut před dobou shromáždění.
 • po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase
 • místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáka
 • mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující; dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem
 • žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních
 • žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek
  v prostorách školy
 • v učebnách žákům není povoleno svévolně vykonávat následující úkony: otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny a rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče


ČÁST ČTVRTÁ

Pravidla hodnocení žáků Základní umělecké školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka ZUŠ se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání v platném znění a školním vzdělávacím programem.

Tyto předpisy řeší po stránce pedagogické a didaktické postup při hodnocení
a klasifikaci žáků a uvádí požadavky na vědomosti, dovednosti a návyky pro klasifikační stupně hodnocení.

Hodnotí se žákův zodpovědný přístup a pravidelná domácí příprava, projevování vlastního zájmu o studijní obor, žákova snaha a jeho přínos v kolektivní práci, žákova schopnost sebereflexe, jeho rozvoj v rámci jeho osobních možností a talentových předpokladů, splnění školních výstupů, hodnotíme žáka také za prezentaci svých dovedností na veřejnosti v rámci akcí ZUŠ.

1. Způsoby průběžného hodnocení

Hudební obor:

žák je hodnocen v individuální výuce nejméně jednou měsíčně známkou nebo slovně
do žákovského sešitu a třídní knihy, žák je povinen se zúčastnit z hlavního předmětu postupové komisionální zkoušky, která se koná na konci každého ročníku. Známku doporučuje zkušební komise. Známka z postupové zkoušky nemusí být totožná se známkou na vysvědčení (zde se hodnotí práce za celé pololetí). Známka se nesmí lišit dva o stupně, součástí hodnocení z hlavního povinného předmětu jsou i vystoupení žáků na veřejnosti, třídní učitel je v úzkém kontaktu s rodiči a v případě náhlé změny prospěchu jsou rodiče neprodleně písemně informováni v žákovském sešitě nebo zváni k ústní konzultaci. Tito žáci vykonají prospěchovou komisionální zkoušku, organizovanou vedoucím oboru. Průběžné prověřování znalostí v předmětu hudební nauka probíhá ústní nebo písemnou formou a známky jsou zapisovány do žákovského sešitu a třídní knihy, ve volitelných předmětech je žák hodnocen jednou za čtvrtletí známkou v třídní knize.
Výtvarný obor:
během vyučování učitel žáka hodnotí slovně, žáci přípravného studia I. stupně – žáci 3. ročníku I. stupně jsou v závěru vyučování hodnoceni zápisem známky do žákovského sešitu, žáci starší jsou hodnoceni zápisem do programu Klasifikace – v třídní knize;žák je hodnocen minimálně jednou za čtvrtletí známkou v třídní knize, žáci jsou hodnoceni učitelem a zároveň jsou vedeni k sebehodnocení, součástí hodnocení z povinného předmětu jsou i výstavy žáků na veřejnosti
Taneční obor:
hodnocení probíhá ústní formou buď během celého vyučování, nebo na konci hodiny v rámci shrnutí probírané látky; žák je hodnocen minimálně jednou za čtvrtletí známkou v třídní knize, žáci jsou hodnoceni učitelem a zároveň jsou vedeni k sebehodnocení, součástí hodnocení z povinného předmětu jsou i vystoupení žáků na veřejnosti

Literárně-dramatický obor:
předmětem hodnocení je především individuální posun žáků v oblasti divadelních, literárních i sociálních dovedností, během vyučování učitel žáky hodnotí ústně, práci žáka pololetně hodnotí i jeho spolužáci (opět ústně), žák je hodnocen jednou za čtvrtletí známkou v třídní knize, na závěr každého školního roku probíhá pohovor s rodiči (v případě potřeby i častěji)


2. Získávání podkladů pro hodnocení

Vyučující všech předmětů na začátku každého klasifikačního období seznámí žáky i jejich zákonné zástupce s pravidly a podmínkami klasifikace. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:

 • soustavným pozorováním žáků
 • sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování
 • různými druhy zkoušek (např. písemné, ústní, praktické, pohybové)
 • analýzou výsledků jejich různých činností
 • rozhovorem se žáky a zákonnými zástupci žáka

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Učitel může využít klasifikaci také jako motivační prostředek pro další práci žáka.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka prokazatelným způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací

Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - uspokojivý

4 - neuspokojivý


3. Stupně klasifikace

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

 • výborný
 • žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi
 • samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů
 • samostatně hodnotí jevy a zákonitosti


 • chvalitebný
 • žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně
 • samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby
 • dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele.


 • uspokojivý
 • žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele
 • dokáže hodnotit jevy a zákonitosti spíše jen za pomoci učitele


 • neuspokojivý
 • žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele
 • nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele


Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním – žák prospěl s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5; není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním,
 • prospěl(a) – žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý
 • neprospěl(a) – žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý


4. Klasifikace žáka

 • žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku
 • klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět
 • při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po celé klasifikační období
 • stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období
 • za 1. pololetí se vydává Výpis vysvědčení
 • za 2. pololetí Vysvědčení
 • žáci přípravného studia (před I. a II. stupněm) obdrží na konci školního roku Potvrzení
 • případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě v termínech před pololetím a koncem školního roku


5. Opravné a komisionální zkoušky

 • nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku
 • nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku
 • pokud byl žák na konci druhého pololetí klasifikován stupněm neuspokojivý z jiného než povinného předmětu, koná z tohoto předmětu opravnou zkoušku, a to nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku; z povinného předmětu nelze konat opravnou zkoušku
 • jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je klasifikován v předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm neuspokojivý
 • pokud žák omluví svou nepřítomnost ze závažných objektivních příčin do tří dnů od termínu zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín pro její vykonání
 • zkušební komise je nejméně tříčlenná sestavená z odborníků příslušného předmětu, komisi jmenuje ředitel školy, o komisionálním zkoušení se vždy sepíše protokol
 • pravidla komisionálních zkoušek, sestavení komisí a druhy zkoušek určuje § 6 vyhlášky č.71/2005 Sb. v platném znění
6. Uznání předchozího vzdělání

 • ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let, uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání

7. Ukončení vzdělání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

 • Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky.
 • Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka.
 • Žák přestává být žákem školy:
 • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm 4 – neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku.
 • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona).
 • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák (Odhláška).
 • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy.
 • o ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.


8.Přerušení vzdělávání

O přerušení studia žáka rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák musí zažádat písemnou formou ředitele školy o přerušení studia. Přerušení je možné jen ze závažných zdravotních důvodů.

O zařazení zpět do výuky musí zažádat zákonný zástupce žáka/zletilý žák svého učitele v době konání talentových zkoušek na další školní rok. Pokud tak neučiní, učitel není povinen počítat s žákem ve svém úvazku v příštím školním roce. Učitel provede s žákem postupové zkoušky z důvodu zařazení do ročníku a zapíše protokol.


ČÁST PÁTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

 • u žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona)
 • u studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
  • u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle prvního odstavce  
  • u žáků, kteří nejsou uvedeni v předchozím textu, nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce
 • ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku
 • úplata se hradí pololetně, úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období
 • ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady
 • výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy a zákonným zástupcům nezletilých žáků prokazatelným způsobem
 • o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy ve správním řízení
 • ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací, ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit
 • neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4., vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě


ČÁST ŠESTÁ

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou:

 • pochvaly a jiná ocenění
 • kázeňská opatření
 • kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka
 • pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel povinného předmětu
 • pochvaly a jiná ocenění mohou být uděleny ústně, písemně, formou diplomu, formou hmotné odměny či knižní poukázkou z fondu SRPŠ
 • ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy
 • v rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku, dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení
 • zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem
 • ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.)
 • žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější


ČÁST SEDMÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 • žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají
 • škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit
 • pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky
 • učební pomůcky jsou pronajímány podle pravidel určených zřizovatelem školy, výši poplatku stanoví podle těchto pravidel ředitel školy, splatnost poplatků je vždy do 15 dnů ode dne, kdy byl nástroj pronajat


ČÁST OSMÁ

Účinnost

Tímto se ruší Školní řád ze dne 2. 9. 2019
Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2020

Aktualizace dne 24. 5. 2021

Aktualizace den 30.11.2022

V Uherském Hradišti 1.9.2022                                           MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D

                                                                                                              ředitel ZUŠ Uh.Hradiště

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz