Historie školy

Základní informace o bohaté historii a vývoji Základní umělecké školy Uherské Hradiště

Počátky Základní umělecké školy v Uherském Hradišti sahají do roku 1939, kdy vznikla v našem městě pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně a bylo zahájeno vyučování na klavír a housle. Prvními učiteli byli Ludmila Malá – Hrabáková a František Vávrů, shodou okolností později dlouholetí učitelé této školy. Z původně 57 zapsaných žáků se jejich počet již po půl roce  rozrostl na 117 a tento počáteční nárůst žáků se i v dalších letech stupňoval. Proto mohlo dojít 1. září 1943 k osamostatnění pobočky a vzniku samostatné Městské hudební školy v Uherském Hradišti. Prvním ředitelem se stal Josef Jírů a škola čítala již 223 žáků a pět učitelů (klavír, housle, zpěv, hudební nauka). Výuku se podařilo udržet i přes všechny svízele válečné doby a nová etapa nastala  1. září 1945, kdy se stal ředitelem dosavadní učitel houslí František Vávrů, který školu řídil až do roku 1973.

Roku 1949 byla škola přejmenována na Městský hudební ústav, žáků bylo již 338 a učitelů 12.

Rok 1951 přinesl opětnou změnu nejen v názvu, ale i organizační struktuře školy, všechny městské hudební školy a ústavy byly zestátněny pod jednotným jménem – hudební škola. V uherskohradišťské „hudebce" – jak se škola všeobecně nazývala – se tehdy kromě již zmíněných houslí a klavíru postupně dařilo rozšiřovat nabídku výuky o další nástroje, především dechové, a to jak dřevěné (klarinet), tak žesťové a brzy přibyla i hra na akordeon.

K velkému průlomu hudebního školství došlo v roce 1960, kdy na základě nového školského zákona byly ustanoveny lidové školy umění jako náhrada za dosavadní hudební školy, a to se zásadní novinkou – s vyučováním ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Je nasnadě, že tak velké změny nešlo provést ze dne na den a k rozšiřování jednotlivých oborů docházelo na školách postupně. Lidová škola umění v Uherské Hradišti byla nejdříve rozšířena o obor výtvarný – 1964, o rok později se začalo vyučovat v oboru tanečním a v roce 1966 i v oboru literárně-dramatickém.

K 1. září 1966 byla tedy LŠU (tzv. „liduška") v Uh. Hradišti již plně čtyřoborovou školou s 600 žáky a 20 učiteli. I nadále neustávalo postupné rozšiřování školy, počet žáků narůstal a rozšiřovala se nabídka předmětů v hudebním oboru. Postupně přibyl cimbál, kytara a violoncello, v sedmdesátých letech došlo v hudebním světě ke znovuobjevení zobcové flétny a tudíž i jejímu zavedení do vyučování jako svébytného nástroje. Dále přistoupila příčná flétna, v devadesátých letech pak saxofon, bicí nástroje  a sólový zpěv. Počet žáků v roce 1990 dosáhl čísla 1032, počet učitelů 35.

V roce 1990 došlo k poslednímu přejmenování školy, tehdy byly všechny lidové školy umění proměněny na základní umělecké školy a pod tímto názvem se zařazením do sítě základního uměleckého vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

V Uherském Hradišti se vyučovalo v hlavní budově na Mariánském náměstí. V roce 1991, resp. 1993 vznikly pobočky v Kunovicích a Starém Městě. V roce 2001 přešla část výuky do několika učeben v budově Reduty, později do Atria na Masarykově náměstí. V roce 2007 byly otevřeny dvě další pobočky – v Buchlovicích (hudební a taneční obor) a Polešovicích (hudební obor).

Na přelomu let 2014/15 se výuka naší školy přesunula z Mariánského náměstí do dvou budov. Obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický našly vhodné prostory v pro nás zrekonstruované budově na Tyršově náměstí, která je v majetku města, hudební obor se přestěhoval do prostor Domova mládeže Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město v Revoluční ulici v Uherském Hradišti. Objekt je majetkem Zlínského kraje, který poskytl finanční prostředky na nutné úpravy pro potřeby ZUŠ.

V roce 2015 vznikly po žádosti starostů mikroregionu Buchlov nové pobočky s výukou hudebního oboru v Boršicích, Osvětimanech, Tupesích a Velehradu, MŠMT schválilo škole celkovou kapacitu 1900 žáků. 

Po více než roční náročné rekonstrukci hlavní budovy, na kterou poskytlo finanční prostředky město Uherské Hradiště s přispěním Zlínského kraje, se výuka hudebního oboru vrátila od školního roku 2018/2019 z Revoluční ulice zpět do domu na Mariánském náměstí čp. 125, kde vznikl nový koncertní a taneční sál.


Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz