O školeInformace pro veřejnost

Podle zákona č. 106/99 Sb., o poskytování informací: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Mariánské náměstí 125, 68601 Uherské Hradiště, IČO 46254323, IZO 046254323, č. ú. 27131721/0100

Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb:

 • Mariánské nám. 125, 68601, Uherské Hradiště (sídlo školy)​
 • Tyršovo nám. 363, 686 01 Uherské Hradiště
  • zástupce ředitele: Radmila Doskočilová, tel.: 572 551 489, mobil: 603 184 491, email: radmila.doskocilova@zusuh.cz
  • kancelář školy: tel.: 572 551 489, mobil: 736 473 998, email: zusuh@zusuh.cz
  • hospodářka (evidence plateb): Irena Hartlová, tel.: 572 551 489, mobil: 736 473 998, email: irena.hartlova@zusuh.cz ​
  • vedoucí ekonomického oddělení, mzdová účetní: Monika Adamíková, tel.: 572 551 489, mobil: 733 502 627, email: monika.adamikova@zusuh.cz
  • personalistka, hospodářka: Hana Němcová, DiS., tel.: 572 551 489, mobil: 704 614 106, email: hana.nemcova@zusuh.cz
 • Staré Město, Rastislavova 2214 a náměstí Hrdinů 1000,  686 03, tel.: 572 541 240 
 • Kunovice, Mládežnická 1321, 686 04, tel.: 572 548 196
 • Buchlovice, Brněnská 16, 687 08 
 • Polešovice 600, 687 37 
 • Boršice 540, 687 09 
 • Osvětimany 282, 687 42 
  • vedoucí: Jakub Špalek, DiS.  
 • Tupesy 112, 687 07
  • vedoucí: Jakub Špalek, DiS.  
 • Velehrad, Nádvoří 1 a Salašská 300,  687 06 

Zřizovatel:

 • Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín (v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., § 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb.)

ZUŠ hospodaří s finančními prostředky:

 • přijatými z rozpočtu zřizovatele, získanými vlastní hlavní činností a vlastní doplňkovou činností

Vedení školy:

ředitel: MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D.,  tel.: 572 551 489, mobil: 734 787 746

statutární zástupce: Radmila Doskočilová, tel.: 572 551 489, mobil: 603 184 491

zástupce ředitele: Ivana Zámečníková MBA, tel.:  mobil: 739 004 534

zástupce ředitele: Lucie Adamcová, DiS., mobil: 736 473 999

Kancelář školy:

vedoucí ekonomického oddělení, mzdová účetní: Monika Adamíková, tel.: 572 551 489, mobil: 733 502 627

hospodářka (evidence plateb): Irena Hartlová, tel.: 572 551 489, mobil: 736 473 998

personalistka, hospodářka: Hana Němcová, DiS., tel.: 572 551 489, mobil: 704 614 106

propagace a produkční: Alžběta Mojžíšová, mobil: 731 668 041

Přijímací řízení:

Předpokladem přijetí dítěte do ZUŠ jsou základní hudební, resp. výtvarné, taneční schopnosti, zájem o estetické činnosti a spolupráce se zákonnými zástupci dítěte.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ZUŠ řídí:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č. 262/2006 Sb.,
 • zákoník práce
 • vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • vnitřní směrnice a školní řád

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za předcházející školní rok je k nahlédnutí v kanceláři školy a na webových stránkách školy, a to každoročně od 1. 11.

Přijímání, vyřizování podnětů nebo stížností a informace o škole zajišťuje kancelář školy.

Odvolání proti rozhodnutí školy lze podat písemně do 15 dnů po doručení prostřednictvím ředitele ZUŠ na Krajský úřad Zlínského kraje.

Sazebník za poskytování informací

Mzdové náklady (60,- Kč za každou započatou hodinu), materiálové náklady (3,- Kč za každou stranu pořízené fotokopie nebo tisku A4, 20,- Kč za disk s informacemi), doručovací náklady (podle platného ceníku pošty). Informace pro zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků jsou bezplatné.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz