Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, v aktuálním znění:

1. Název:

Základní umělecká škola Uherské Hradiště

2. Důvod a způsob založení:

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  č. j. 19652/2001–14 ze dne 26. června 2001 (Zřizovací listina) se příspěvková organizace Základní umělecká škola Uherské Hradiště stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31. 8. 2005 s účinností od 1. 9. 2005.

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ve znění Dodatku č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0125/Z05/09 ze dne 17. 6. 2009.

Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0258/Z10/10 ze dne 17. 3. 2010.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Na základě povolení zřizovatele může organizace vykonávat tuto doplňkovou činnost:

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;

- výuka v oblasti umění a společenského tance;

- pronájem a půjčování věcí movitých.


Organizace je zřízena na dobu neurčitou.


3. Organizační struktura:

IZO 046254323

Organizační struktura školy je dána vnitřním předpisem – viz. Školní řád Základní umělecké školy Uherské Hradiště.


4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Základní umělecká škola Uherské Hradiště

Mariánské nám. 125

686 01 Uherské Hradiště

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Tyršovo nám. 363, Uherské Hradiště

4.3 Úřední hodiny: kancelář denně 9:00–12:00, 13–16:00 

účtárna úterý 13–16:00, středa–čtvrtek 9:00–12:00, 13:00–16:00 

4.4 Telefonní čísla: ZUŠ Uherské Hradiště – Tyršovo nám. 363: 572 551 489, mobil: 736 473 998

Pracoviště Mariánské nám. 125 – ředitel: 734 787 746, zástupce ředitele: 736 473 997

Odloučené pracoviště Kunovice: 572 548 196, mobil: 734 422 730

Odloučené pracoviště Staré Město: 572 541 240, mobil: 734 422 729

Odloučené pracoviště Buchlovice: mobil 734 422 729

Odloučené pracoviště Polešovice: mobil 608 777 237

4.5 Číslo faxu: 572 555 414

4.6 Adresa internetové stránky: www.zusuh.cz

4.7 Adresa e-podatelny: škola nemá e-podatelnu

4.8 Další elektronické adresy: zusuh@zusuh.cz


5. Případné platby lze poukázat:

Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú.: 27131721/0100


6. IČ:

46254232


7. DIČ:

škola není plátcem DPH


8. Dokumenty:

8.1

Školní řád

Školní vzdělávací program „Umění učí lidi slyšet a vidět“

Výroční zpráva o činnosti školy

(uvedené dokumenty jsou na webových stránkách školy v sekci „O škole“)

8.2 Rozpočet

Rozpočet


9. Žádosti o informace:

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Žádosti lze podat:

a)    Ústně: Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b)    E-mailem: na adresu zusuh@zusuh.cz. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c)    Písemně: na adresu školy – Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské Hradiště. Žadatel uvede jméno, příjmení  a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.


10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu řediteli školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.


11. Opravné prostředky:

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 22, 760 01 Zlín. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.


12. Formuláře:

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě na sekretariátu školy nebo na webových stránkách školy.


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206


14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Přehled školských předpisů na MŠMT –http://www.msmt.cz; přehled školských předpisů – www.zkola.cz

14.2 Vydané právní předpisy: Školní řád – v tištěné podobě ve vitríně školy a na webových stránkách školy


15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Výše školného a ceník pronájmu nástrojů je uveden na webových stránkách školy v sekci „O škole“.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Sazebník úhrad za poskytování informací je uveden na webových stránkách školy v sekci „O škole“.


16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv: Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence: Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Škola v roce 2012 nepodávala žádné informace dle výše uvedeného zákona.

Škola v roce 2011 nepodávala žádné informace dle výše uvedeného zákona.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz