Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Úvod

Školní řád Základní umělecké školy Uherské Hradiště vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, Školní řád je závazný pro všechny žáky Základní umělecké školy Uherské Hradiště bez ohledu na formu studia.


Účel školního řádu

Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití vyučovací doby tak, aby žáci dosáhli maxima odborné vyspělosti a získali vědomosti nezbytné pro jejich další společenské uplatnění v oboru, pro nějž se v průběhu vzdělávacího procesu připravují. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na informační tabuli ve vestibulu budov, kde probíhá výuka ZUŠ Uh. Hradiště: Mariánské nám 125., 686 01 Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 363, 686 01 Uherské Hradiště, Staré Město, Rastislavova 2214, 686 03, Mládežnická 1321, 686 04 Kunovice, Brněnská 16, 68708 Buchlovice, Polešovice 600, Boršice 540, Osvětimany 282, Tupesy 112, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad a na webových stránkách www.zusuh.cz.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky.

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1)  Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.  
2)  Žák má právo účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.         
3)  Žáci mají dále právo:               
•    na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,        
•    na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,       
•    zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,      
•    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,               
•    na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,      
•    na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,      
•    žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.       

4)    Žák školy může být ředitelem ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolněn zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň se stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. 

5) V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je požadován souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků s pořizováním a používáním fotodokumentace, videozáznamů, audiozáznamů pro potřeby:    
•    dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení, 
•    propagační účely a prezentaci práce školy,  
•    sledování osobnostního vývoje žáků,            
•    publikování poznatků v odborných publikacích,        
•    dokumentace pracovních (pedagogických) postupů v případech, kdy není možno demonstrovat práci s dětmi přímo,               
•    zpracovávání vědeckých, diplomových a podobných prací. 

Pokud zletilý žák či zákonný zástupce žáka s těmito body nesouhlasí, obrátí se písemnou formou vždy na začátku daného školního roku (do konce října) na ředitele školy. Pokud tak neučiní a podepíše seznámení se ŠŘ v žákovské knížce nebo dokumentu ve třídě obvyklém, je jeho stanovisko k výše uvedeným bodům kladné.  

6) V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., škola umožňuje přístup k veřejným dokumentům školy, a to vždy ve středu od 13.30 do 15.30 hodin v kanceláři č. 22.  V případě kopírování dokumentu si škola účtuje poplatek ve výši 5,- Kč za jednu stránku formátu A4.     

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1)   Žáci jsou povinni:               
•    řídit se zásadami tohoto školního řádu,        
•    dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
•    docházet do vyučování pravidelně a včas.   

2)   Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni: 
•    zajistit, aby žák docházel řádně do školy,     
•    na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,             
•    informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,             
•    dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),            
•    v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,    
•    nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

3)   Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:               

•    jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,     

•    údaje o předchozím vzdělávání,       

•    údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,          

•    údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,        

•    jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, e-mailové a telefonické spojení.               


4)  Žáci i zákonní zástupci žáků jsou povinni respektovat zákaz kouření v celém objektu školy na základě zákona č. 379/2005 Sb., Hlava II. §8, písmeno b).


ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy       

I.  Organizace školy       

Základní umělecká škola Uherské Hradiště je příspěvkovou organizací zřízenou Zlínským krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy. Ředitel jmenuje zástupce statutárního orgánu a další zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).         

Dále jmenuje:  
•    jako svůj poradní orgán uměleckou radu     
•    vedoucí předmětových komisí          
•    vedoucí míst poskytujících další vzdělávání.


II. Organizace výuky     

1. Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, RVP ZUV  č.j. 12 955/2010-22 s účinností od 1. 9. 2010 a ŠVP ZUŠ Uherské Hradiště s  účinností od 1. 9. 2012, včetně pozdějších úprav.            
2. ZUŠ Uherské Hradiště zřizuje tyto obory: hudební, výtvarný, taneční a  literárně-dramatický.           
3. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinové a kolektivní.              

HUDEBNÍ OBOR              
Základní studium    
a) Přípravné studium I. stupně je určeno pro 5leté – 2 roky, 6leté – 1 rok, délka studia 1–2 roky, dle ŠVP  forma  studia – kolektivní, skupinová, individuální,       
b) I. stupeň – délka studia 7 let, /dle ŠVP 7 let/ pro žáky od 7 let věku forma studia – individuální, skupinová, kolektivní – hudební nauka, nauka o hudbě /dle ŠVP/, komorní hra, soubory, orchestry, pěvecké sbory,          
c) Přípravné studium II. stupně – je pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali studium I. stupně – délka studia 1 rok, /dle ŠVP/ forma studia – individuální nebo skupinová      
d) II. stupeň – délka studia 4 roky, /dle ŠVP 4 roky/ pro žáky od 14 let věku forma studia  – individuální, skupinová, kolektivní – soubory, orchestry, pěvecké sbory apod.


VÝTVARNÝ OBOR          
Základní studium

a) Přípravné studium I. stupně – délka studia 1–2 roky, /dle ŠVP/  forma studia – kolektivní,          
b) I. stupeň – délka studia 7 let, /dle ŠVP 7 let/ forma studia – kolektivní,          
c) Přípravné studium II. stupně – délka studia 1 rok, /dle ŠVP/    
d) II. stupeň – délka studia 4 roky, /dle ŠVP 4 roky/ forma studia – kolektivní,          

TANEČNÍ OBOR               
Základní studium

a)  Přípravné  studium I. stupně – délka studia 1–2 roky, /dle ŠVP/ forma studia – kolektivní           
b) I. stupeň – délka studia – 7 let, /dle ŠVP 7 let/ forma studia – kolektivní           
c) Přípravné studium II. stupně – délka studia 1 rok, dle ŠVP forma studia – kolektivní            
d) II. stupeň – délka studia – 4 roky /dle ŠVP 4 roky/ forma studia – kolektivní           

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR              
Základní studium

a)  Přípravné studium I. stupně – délka studia 1 rok, /dle ŠVP/ forma studia – kolektivní,         
b) I. stupeň – délka studia 7 let, /dle ŠVP 7 let / forma studia – kolektivní, individuální,
c) Přípravné studium II. stupně – délka studia 1 rok, /dle ŠVP/ forma studia – kolektivní, individuální, 
d) II. stupeň – délka studia 4 roky /dle ŠVP 4 roky/ forma studia – kolektivní, individuální.


SPD – má nejvýše 4 ročníky – tvoří se individuální plán podle schopností žáka.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijaty nadané a mimořádně nadané děti, které prokážou předpoklady ke vzdělání a nedosáhly stanoveného věku. Starší uchazeči mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia. Nadaného a mimořádně nadaného žáka lze na konci 1. pololetí nebo na konci 2. pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání zkoušek ze všech povinných předmětů.


Vyučování
•    vyučování se řídí rozvrhem hodin,   
•    režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na celý školní rok a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,               
•    frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, třída hudební nauky (nauky o hudbě), koncertní sál, učebna literárně-dramatického oboru, zkušebna orchestru apod.,  
•    do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,          
•    při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci způsobem vhodným k povaze vyučovaného předmětu,

•    během výuky se učitel dotýká žáka jak v tanečním, literárně-dramatickém, tak hudebním a výtvarném oboru,
•    nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli, popřípadě vedoucímu oboru či oddělení,            
•    v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,              
•    škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí, soutěže, přehlídky a další akce související s výchovně vzdělávací činností, 
•    svévolně opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.   

           
Vyučovací hodiny a přestávky
•    vyučovací hodina trvá 45 minut,       
•    vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a patnáctiminutovými) přestávkami,    
•    jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat přestávka. 

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

Na základě  metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT je pro žáky ZUŠ Uh. Hradiště vstup do školních budov možný podle místních podmínek.           
•    žáci přichází do školy včas před začátkem vyučování. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Učitel zodpovídá za bezpečnost žáků v době stanovené rozvrhem a v místech určených k výuce,

•    ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření, 

 •    o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně,  v areálu školy není dovolena jízda na kole, kolečkových bruslích a koloběžce,
•    svévolný vstup a pohyb cizích osob po areálu školy bez vědomí zaměstnanců školy není dovolen.


ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

•    škola přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů,      
•    škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,   
•    škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,      
•    ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí, 
•    bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy,   
•    žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.            
•    při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.         
•     při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem, bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě již 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáka.      
•     mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem. 
•    žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.           
•     v učebnách žákům není povoleno svévolně vykonávat následující úkony: otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny a rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.


ČÁST ČTVRTÁ

Zásady a způsob hodnocení žáků           

Hodnotí se žákův zodpovědný přístup a pravidelná domácí příprava, projevování vlastního zájmu o studijní obor, žákova snaha a jeho přínos v kolektivní práci, žákova schopnost sebereflexe, jeho rozvoj v rámci jeho osobních možností a talentových předpokladů, splnění školních výstupů, hodnotíme žáka také za prezentaci svých dovedností na veřejnosti v rámci akcí ZUŠ.        

Způsoby průběžného hodnocení           

Hudební obor: žák je hodnocen v individuální výuce nejméně jednou měsíčně známkou nebo slovně do žákovského sešitu a třídní knihy, žák je povinen se zúčastnit z hlavního předmětu postupové komisionální zkoušky, která se koná na konci každého ročníku. Známku doporučuje zkušební komise. Známka z postupové zkoušky nemusí být totožná se známkou na vysvědčení (zde se hodnotí práce za celé pololetí). Známka se nesmí lišit dva o stupně, součástí hodnocení z hlavního předmětu jsou i vystoupení žáků na veřejnosti, třídní učitel je v úzkém kontaktu s rodiči a v případě náhlé změny prospěchu jsou rodiče neprodleně písemně informováni v žákovském sešitě nebo zváni k ústní konzultaci. Tito žáci vykonají prospěchovou komisionální zkoušku, organizovanou vedoucím oboru. Průběžné prověřování znalostí v předmětu hudební nauka probíhá ústní nebo písemnou formou a známky jsou zapisovány do žákovského sešitu a třídní knihy, ve volitelných předmětech je žák hodnocen jednou za čtvrtletí známkou v třídní knize.         

Výtvarný obor: během vyučování učitel žáka hodnotí slovně, žáci přípravného studia I. stupně – žáci 3. ročníku I. stupně jsou v závěru vyučování hodnoceni zápisem známky do žákovské knížky, žáci starší jsou hodnoceni zápisem do klasifikačního listu, který je vložený v třídní knize.          

Taneční obor: hodnocení probíhá ústní formou buď během celého vyučování, nebo na konci hodiny v rámci shrnutí probírané látky, žák je hodnocen jednou za čtvrtletí známkou v třídní knize, žáci jsou hodnoceni učitelem a zároveň jsou vedeni k sebehodnocení, součástí hodnocení z hlavního předmětu jsou i vystoupení žáků na veřejnosti.               

Literárně-dramatický obor: předmětem hodnocení je především individuální posun žáků v oblasti divadelních, literárních i sociálních dovedností, během vyučování učitel žáky hodnotí ústně, práci žáka pololetně hodnotí i jeho spolužáci (opět ústně), žák je hodnocen jednou za čtvrtletí známkou v třídní knize, na závěr každého školního roku probíhá pohovor s rodiči (v případě potřeby i častěji).

Hodnocení průběhu vzdělávání             
Klasifikační řád

Pravidla hodnocení a klasifikace            
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
•    výborný - žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů. Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti.       
•    chvalitebný - žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby. Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele.
•    uspokojivý - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele. Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti  spíše jen za pomoci učitele
•    neuspokojivý - žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele           

Zásady klasifikace          

Získání podkladů pro hodnocení             
Vyučující všech předmětů na začátku každého klasifikačního období (na začátku školního roku seznámí žáky (i jejich zákonné zástupce) s pravidly a podmínkami klasifikace. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové …….) a analýzou výsledků jejich různých činností. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou
č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.      

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací

2) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu: 

•    1 - výborný,
•    2 - chvalitebný,         
•    3 - uspokojivý,          
•    4 - neuspokojivý.     

3)  Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:             
•    prospěl(a) s vyznamenáním,             
•    prospěl(a), 
•    neprospěl(a).            

4)  Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není ohodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).        

5)  Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu
4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.     

6)  Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu
4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.     

7)  Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

8)  Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.


ČÁST PÁTÁ

Výchovná opatření       

1)  Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.           

2)  Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou souvisejícími a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.           

3)  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.    

4)  Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.


ČÁST ŠESTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků  

1)  Žáci řádně pečují o zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.        
2)  Škody způsobené žáky na majetku školy, včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod., jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.          
3)  Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.


ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání    

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.             

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.            

2) Žák přestává být žákem školy:            

  • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,           
  • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),  
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,       
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín,
  • v případě, že z organizačních důvodů není možné zajistit v daném místě výuku určitého předmětu.


3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo
zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.


ČÁST OSMÁ

Úplata za vzdělávání    

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení  a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona). 

2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
•    u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
•    u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.  


3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.


4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně nebo pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) Ředitel školy seznámí prokazatelným způsobem s výší úplaty každý rok žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.


Tímto se ruší Školní řád ze dne 1. 9. 2018


Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2019

MgA. Jiří Pospíchal

ředitel ZUŠ Uh. HradištěFakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz